IO1 C-STEP 1 „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimas“ >> – didaktinės gairės, struktūra ir mokymų ištekliai

Rengiant pirmąjį intelektinį produktą (IO1) buvo sukurtos didaktinės gairės, parengta medžiaga mokymų savaitei (įskaitant mokymo struktūrą, turinį ir metodus) ir pateikti C-STEP 1 mokymų šaltiniai, susiję su tema „Migrantų ir pabėgėlių konsultavimas“.

 

Dėl COVID-19 krizės pirmieji karjeros konsultantų mokymai ir mainai (C-STEP 1) turėję vykti gyvai buvo perkelti į virtualią erdvę.  Daugiau informacijos >>

The selection of contents and drafts for the didactical framework and the units is based on the results in the CMinaR project:

1 dalis: Tarpkultūrinis sąmoningumas

 • problemos, kylančios dėl klientų žinių trūkumo apie tėvynės ir priimančios šalies švietimo ir įdarbinimo sistemas
 • informacija apie migracijos priežastis ir migrantų bei pabėgėlių padėtį priimančiose šalyse
 • metodai ir ištekliai, kaip nustatyti ir spręsti nesusipratimus, kylančius konsultuojant ir dirbant grupėmis
 • iššūkiai, kylantys mokantis ir vartojant antrąją kalbą švietimo, darbo bei profesinio konsultavimo aplinkose.
 • tarpkultūrinis sąmoningumas

2 dalis: Darbo rinkos atpažinimas ir galimybės

 • problemos, kylančios tiek dėl gyvenamosios vietos statuso, tiek dėl užsienio profesinių ir akademinių kvalifikacijų pripažinimo
 • įsitraukimo į darbo rinką galimybės

3 dalis: Įsitraukimo į darbo rinką potencialo analizė ir įgalinimas

 • iššūkiai, kylantys vertinant klientų potencialą ir įgalinimą (juos lemia visos aukščiau minėtos problemos)
 • kompetencijų vertinimo metodai
 • migrantų ir pabėgėlių įgalinimo metodai

4 dalis: Specialiosios paramos priemonės

 • problemos, kylančios dėl galimybės naudotis paramos priemonėmis ir darbo rinkos sistemomis, jas rengti ir tvarkyti
 • paramos priemonės kalbos įgūdžiams įgyti ir aktualios darbo rinkos sistemos
 • mokymo priemonės, skirtos pabėgėlių ir migrantų profesiniams įgūdžiams pritaikyti atitinkamos šalies darbo rinkai
 • paramos priemonių teisiniai aspektai

Kiekvienos dalies aprašyme pateiktos instrukcijos ir didaktinės gairės. Be to, visose dalyse yra poskyriai, kuriuose pateikiama naujausia ir moksliniais tyrimais pagrįsta pagrindinė informacija, dalyvių veikla, taip pat naudojama medžiaga ir ištekliai (O4).

Visose dalyse yra pateiktos rekomendacijos, kaip sumažinti atotrūkį tarp teorijos ir praktikos, t. y. mokomųjų vizitų forma, pavyzdžiui, paskaitos ar seminarai užimtumo agentūrose, atitinkamose įmonėse ir t. t. arba vedant paskaitas, naudojant įtraukiančias užduotis, kai dalyviai bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis ir kartu mokosi, yra konsultuojami.

Kai kurios programos dalys gali būti naudojamos tarptautiniu lygmeniu, medžiagą pritaikius pagal auditoriją, tačiau kitoms dalims gali reikėti didesnių pakeitimų, įvertinant atitinkamos šalies nacionalinę padėtį, sistemas ir teisės aktus.

C-STEP 1 prieinama skaitmeniniu formatu >>. Medžiaga pateikiama kaip atvirieji švietimo ištekliai (angl. Open Educational Resources ((OER)).

IO2 C-STEP 2 „Ateities darbo vietos“ >> – didaktinės gairės, struktūra ir mokymų ištekliai 

Rengiant antrąjį intelektinį produktą (IO2)  sukurtos didaktinės gairės, parengta medžiaga mokymų savaitei (įskaitant mokymo struktūrą, turinį ir metodus) ir mokymų šaltiniai, susiję su tema „Ateities darbo vietos“.

 

Dėl COVID-19 krizės antrieji karjeros konsultantų mokymai ir mainai (C-STEP 2) turėję vykti gyvai,  perkeliami į virtualią erdvę.  Daugiau informacijos >>

Antrojo intelektinio produkto IO2 (taip pat ir IO3) darbo procesas rėmėsi išsamia literatūros, žiniasklaidos ir išteklių apžvalga bei poreikių analize. Partneriai iš Vokietijos, Liuksemburgo, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės parengė nacionalines ataskaitas, kuriose išanalizavo ir apibendrino publikacijas, vyraujančius požiūrius, mokslinius tyrimus, projektus, medžiagą žiniasklaidoje, turimą partnerių informaciją ir patirtį, susijusią su projektuojamomis darbo pozicijomis ateityje. Tarptautinė apibendrinta partnerių šalių ataskaita  apžvelgia partnerių šalių panašumus ir specifiką, o taip pat bus atspirties taškas kuriant moksliniais tyrimais pagrįstą ir į praktinį pritaikymą orientuotą mokymų programą. Ataskaitos yra paskelbtos projekto internetinėje svetainėje.

Rengiant šias ataskaitas rasti aktualūs šaltiniai  įtraukti į visuomenės informavimo priemonių centrą (angl. Media Center) >>.

Rengiant projekto paraišką buvo numatyti pagrindiniai uždaviniai, pagal kuriuos buvo išskirtos keturios dalys:

1 dalis: Pramonė 4.0 ir poveikis darbo rinkai

 • 4-oji pramonės revoliucija – istorinis Pramonės 4.0 kontekstas
 • Pramonė 4.0 ir padariniai darbo rinkai bei ekonomikai
 • veiksniai, skatinantys profesijų keitimą – darbo rinkos evoliucija technologiniame kontekste
 • darbas ir Pramonė 4.0 – intelektualaus darbuotojo amžius

2 dalis:  Pramonės 4.0 įmonių iššūkiai ir galimybės

 • Įmonių segmentas Pramonėje 4.0 – pramonės šakos
 • Pasirengimas Pramonei 4.0
 • Kliūtys keistis
 • Lyčių nelygybė pramonėje

3 dalis:  Ateities tendencijos

 • Darbas ir virtualios technologijos: naujos darbo rinkos tendencijos ir galimas poveikis užimtumo demografijai
 • Naujos technologijos: 3D spausdinimas, išmaniosios monetos, kortelės ir mokėjimai, IT sauga, didieji duomenys, analizė su „Analytics“ ir kt.
 • Nauji verslo modeliai ir nauji požiūriai į besiformuojančias rinkas
 • Naujos profesijos ir darbo sąlygos
 • Naujo darbo paklausa ir įgūdžių reikalavimai
 • Atsirandančios ir nykstančios profesijos ir įgūdžiai

4 dalis:  Nauji įgūdžiai ir kompetencijos

 • Iššūkiai, kylantys plėtojant ateities įgūdžius, susijusius su Pramone 4.0
 • Kietieji įgūdžiai (technologiniai įgūdžiai)
 • Minkštieji įgūdžiai (tarpdalykiniai įgūdžiai būsimiems darbuotojams)
 • Nauji mokymosi būdai

Kiekvienos dalies aprašyme pateikti  nurodymai ir didaktinės gairės. Taip pat įtrauktos rekomendacijos, kaip susieti teoriją su praktika, t. y. mokomųjų vizitų forma (pavyzdžiui, su įdarbinimo agentūromis, atitinkamomis įmonėmis ir pan.), paskaitomis, praktiniais užsiėmimais, kai dalyviai bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis ir kartu mokosi, yra konsultuojami.

Kai kurios dalys gali būti naudojamos  tarptautiniu lygmeniu, tačiau gali prireikti smulkesnių ar didesnių pakeitimų, įvertinant nacionalines aplinkybes, sistemas ir teisės aktus.

C-STEP 2  prieinama skaitmeniniu formatu >>. Medžiaga  pateikta kaip atvirieji švietimo ištekliai (angl. Open Educational Resources (OER)).

IO3 C-STEP 3 „Demografiniai pokyčiai“ – didaktinės gairės, struktūra ir mokymų ištekliai

Trečiasis intelektinis produktas (IO3) parengtas kaip ir pirmieji du produktai: sukuriant didaktines gaires, medžiagą mokymų savaitei (įskaitant mokymo struktūrą, turinį ir metodus) ir mokymų šaltinius, susijusius su laukiančiais demografiniais pokyčiais.

 

Due to the COVID-19 crises, the third face-to-face Counsellors´ Study and Training exchange Programme had to be changed into an online training >>

C-STEP 3, kaip ir C-STEP 2, taip pat sukurtas remiantis literatūros apžvalgos išvadomis ir poreikių analize. Ruošiant projekto paraišką buvo numatyti pagrindiniai uždaviniai, kuriais remiantis buvo išskirtos  keturi dalys:

1 dalis:  Vyresnės kartos darbo jėgos iššūkiai

 • sveikatos ir sveiktos apsaugos prieigos klausimai
 • kova su demotyvacija dirbti
 • konsultantų žinių spragos ir konsultavimo metodikų kaita dirbant su vyresnio amžiaus klientu, ieškančiu darbo ar karjeros pokyčių
 • darbo rinkos ir demografinės tendencijos
 • kliūtys ir stereotipai, su kuriais susiduria vyresnės kartos darbuotojai
 • skaitmeninė atskirtis: parama ir mokymai, skirti didinti vyresnio amžiaus darbuotojų skaitmeninius įgūdžius

2 dalis:  Darbuotojų perkvalifikavimas vyresniame amžiuje

 • iššūkiai, kylantys dėl įgūdžių neatitikimo ir nenoro persikvalifikuoti
 • iššūkiai rengiant patrauklius mokymus vyresnio amžiaus žmonėms
 • darbu ir praktika grindžiamas mokymasis vyresniajai kartai

3 dalis: Darbo rinkos lūkesčių prisitaikymas

 • iššūkiai verslui įdarbinant vyresnio amžiaus žmones – stereotipai ir klaidinga nuomonė
 • kaip pritaikyti įdarbinimo sąlygas ir priemones vyresnio amžiaus darbuotojams
 • darbo vietų ir įgūdžių spragos, kuriose vyresnio amžiaus žmonės gali kurti pridėtinę vertę

4 dalis:  Skirtingų kartų bendradarbiavimas

 • vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo patirties ir žinių vertė mokant jaunimą
 • kelių kartų mokymosi ir darbo aplinkų plėtojimas
 • mentorių vaidmuo

Visose dalyse yra įtrauktos rekomendacijos, kaip susieti teoriją ir praktiką, mokomųjų vizitų forma, pavyzdžiui, paskaitos ar seminarai užimtumo agentūrose, atitinkamose įmonėse ir t. t. arba naudojant paskaitas, įtraukiančias užduotis, kai dalyviai bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis, kartu mokosi ir yra konsultuojami.

Dalys turi poskyrius, kuriuose pateikiama naujausia moksliniais tyrimais pagrįsta informacija, numatytos veiklos dalyviams, taip pat patalpinta su tema susijusi medžiaga ir ištekliai (IO4). 

C-STEP 3 prieinama skaitmeniniu formatu >>. Medžiaga  pateikta kaip atvirieji švietimo ištekliai (angl. Open Educational Resources ((OER)).

IO4 Visuomenės informavimo priemonių centras (angl. Media Centre) ir mokymosi aplinka – turinys, mokymosi medžiaga ir šaltiniai

Ketvirtasis projekto intelektinis produktas (IO4) – visuomenės informavimo priemonių centras (toliau – centras) ir mokymosi aplinka, kurioje  pateikiama: papildomas turinys, mokymosi medžiaga ir šaltiniai karjeros konsultantų mokymosi ir mainų programai (angl. C-STEPS). Ši mokymo medžiaga  pagrįsta literatūros apžvalgomis ir ištekliais, surinktais ir apibendrintais karjeros konsultantų mokymo ir mainų programose IO2 ir IO3.  

Ši parengta mokymų medžiaga buvo naudojama išbandant mokymosi ir mainų programą skirtingose šalyse. Ištekliai  nuolat atnaujinami tiek projekto gyvavimo laikotarpiu, tiek vėliau. Ateityje visuomenės informavimo priemonių centras suteiks tolesnio mokymų organizavimo pagrindą.

Minėtame centre bei mokymosi aplinkoje pateikti įvairūs šaltiniai ir mokymosi medžiaga, pvz., vaizdo įrašai, veiklų aprašymai, pratimai, idėjos ir pavyzdžiai, kaip vykdyti įmonių vizitus, trumpus darbo stebėjimo užsiėmimus, kaip pagalbinė priemonė praktikams (pvz.: įmonių atstovams), karjeros konsultantams, dėstytojams ir lektoriams. Centre ir mokymosi aplinkoje mokymosi ir mainų programos (C-STEPs) įgyvendinimo išbandymui  naudojamos visų trijų intelektinių produktų (IO1, IO2, IO3) didaktinės gairės, mokymų medžiaga ir šaltiniai.

Karjeros konsultantams siekiama suteikti praktines darbo priemones, susijusias su integracija į darbo rinką ir darbo vietų kūrimu. Įmonių atstovus, praktikus ir karjeros konsultantus, o taip pat dėstytojus, lektorius bei ekspertus siekiama aprūpinti darbo medžiaga, padėsiančia organizuoti ir formuoti jų praktinį darbo procesą.

Pirmiausia centre ir mokymosi aplinkoje  įtraukti pirmo, antro ir trečio intelektinių produktų (IO1, IO2 ir IO3) programų rezultatai. Tinkamiausi šaltiniai buvo atrinkti, suskirstyti į kategorijas ir sunumeruoti. Įgyvendinant projektą buvo išplėsta centro ir mokymosi aplinkos duomenų bazė (naudojantis mokymosi ir mainų programos scenarijais, praktikantų grupinių darbų rezultatais, tolesniais partnerių ir dalyvių pateiktais vaizdo įrašais ir kt.).

Tiesioginės mokymosi ir mainų programos buvo papildomos taikant mišrią mokymosi koncepciją. Šiai koncepcijai įgyvendinti buvo pasitelkta interaktyvi internetinė mokymosi aplinka Moodle >>, kurioje dalyviai, lektoriai ir organizatoriai gali rasti papildomos ir išsamesnės informacijos, susijusios su kiekviena sritimi, taip pat papildomų išteklių (pvz., į praktiką orientuotų priemonių ir šaltinių, faktų suvestinių, vaizdo įrašų ir t. t.).

Projekto „Academia+“ mokymosi ir mainų programos dalyviai turi prieigą prie visos mokymų metu naudojamos medžiagos ir išteklių, taip pat papildomų šaltinių, kurie padės gilinti žinias. Šią medžiagą ir šaltinius organizacijos gali įtraukti į karjeros konsultantų kasdienį darbą. Tokius išteklius savarankiškai galėtų naudoti mokymuose nedalyvavę suinteresuoti asmenys ir taip būtų prisidedama prie „Academia“ tinklo atvėrimo platesnei tikslinei auditorijai.

Visuomenės informavimo priemonių centras kartu su internetine svetaine suteikia techninę ir turiminę infrastruktūrą specialistų mokymuisi.  Siekiama, kad mokymų organizatorių ir dalyvių įdėtos pastangos, įgytos žinios ir patirtis, būtų naudojamos ir ateityje, pasibaigus projektui. Tokiu būdu „Academia+“ projektas įgyvendins numatytą ilgalaikę ir tvarią strategiją.

IO5 Internetinė svetainė mokymų ir mainų dalyviams, karjeros konsultantams, praktikams, dėstytojams bei lektoriams

Penktasis projekto intelektinis produktas – tai internetinė svetainė (IO5), kuri kartu yra prieiga prie visuomenės informavimo priemonių centro >> ir mokymosi aplinkos (IO4). IO4  kuriamas, išbandomas ir įgyvendinamas rengiant svetainę. Taip pat svetainėje projekto tikslinė auditorija gali rasti pagrindinius „Academia+“ projekto rezultatus.

 

Svetainę sudaro trys pagrindinės į tikslinę grupę orientuotos skiltys:

 • mokymų ir mainų dalyviams;
 • lektoriams, dėstytojams;
 • karjeros konsultantams ir praktikams.

Kalbant apie techninę infrastruktūrą, interneto svetainėje yra šie elementai:

 • pati internetinė svetainė yra persidengianti sistema, suteikianti prieigą prie skilčių pagal tikslinę grupę;
 • visuomenės informavimo priemonių centras, kuris bus įdiegtas kaip duomenų bazė;
 • turinio valdymo sistema (TVS), kurią dalyviai, praktikai, karjeros konsultantai, dėstytojai ir lektoriai naudos kaip mokymosi aplinką.

Penktasis intelektinis produktas – internetinė svetainė apima: internetinės platformos koncepcijos įgyvendinimą, struktūros ir išdėstymo plėtojimą, techninį realizavimą, taip pat internetinės svetainės sukūrimą su į tikslinę grupę orientuotomis skiltimis visomis partnerių kalbomis.